۴ بهمن ۱۳۷۳،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5887827
T T
۰ نفر
مقامات ایران و ترکمنستان در مورد گسترش همکاری های دوجانبه گفتگو کردند # عشق اباد - ایرنا4/11/73 برابر با24 ژانویه 1995 رئیس جمهوری ترکمنستان ووزیرامورخارجه ایران روز سه شنبه درعشق اباد درباره توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری ، پیشرفتهای حاصله دراحداث خط لوله گاز ترکمنستان و دیدگاه های سیاسی دوکشور درمسائل منطقه ای و بین المللی گفتگو کردند.
/ صفر مراد نیازاف / و علی اکبرولایتی دراین دیدارامادگی دوکشور رابرای تقویت هرچه بیشترهمکاریهای دوجانبه اعلام کردند رئیس جمهوری ترکمنستان از مناسبات سیاسی اقتصادی همکاریهای دوجانبه و چندجانبه کشورش باایران و انتقال تجربیات کشاورزی ابراز خوشنودی کرد صفرمرادنیازاف تبادل نظرات و نتایج توافقات بعمل امده دراجلاس انکارادرخصوص تامین اعتبارات طرح احداث خط لوله گاز ترکمنستان از طریق ایران به ترکیه واروپارامفید خواند نیاز اف سفر قریب الوقوع خودبه تهران درچارچوب دیدارهای منظم با هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسلامی ایران رایاداور شدو تبادل نظرباوی درموردمجموعه روابطدوجانبه وچندجانبه راحائزاهمیت خواند.
ولایتی نیز دراین دیداراز نحوه برگزاری پنجمین اجلاس وزیران خارجه عضو اکودرعشق اباد پایتخت ترکمنستان وهمچنین نتایج حاصله ابرازرضایت کرد ولایتی سپس برضرورت فراهم ساختن زمینه هایی که باعث سهولت در بخش فعالیتهای تجاری و حمل و نقل شود تاکید کرد .
وی همچنین انتخاب نمایندگان ویژه نظارت برچگونگی تحقق اراده دو کشور در سهولت بخشیدن به تردد کامیونهای حامل کالا ودر صورت لزوم تنظیم برنامه برای سازماندهی تردد انها از نقاط مختلف مرزی راضروری دانست که مورد استقبال نیاز اف قرار گرفت .