نخستین گردهمایی شناخت استعدادهای استان خراسان به کار خودپایان داد 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 مشهد- ایرنا 30/10/73 برابر با20 ژانویه 1995 نخستین همایش ادواری شناخت استعدادهای بازرگانی واقتصادی استان خراسان /شمال شرق ایران /پنجشنبه شب به کار خود پایان داد.
شرکت کنندگان در این گردهمایی باصدور قطعنامه ای خواستار تقویت حضور ایران در اتحادیه های منطقه ای به ویژه /اکو/ وتاسیس اتحادیه های جدید باشرکت کشورهای اسیای میانه شدند.
شرکت کنندگان همچنین در این قطعنامه 14ماده ای خواستار تغییر ساختار تجارت مبتنی برمصرف ارز حاصل از نفت به سمت سوداوری درصنایع شدند.
دربخش دیگری از این قطعنامه برحمایت بیشتر دولت از بخش خصوصی به منظور حضور بیشتر تجار وصادرکنندگان کالا دربازارهای جهانی تاکید شده است .
در این همایش یحیی ال اسحاق وزیر بازرگانی وجمعی از نمایندگان استان خراسان درمجلس شورای اسلامی حضور داشتند.