نظامیان صهیونیست مسجد/قباطیا/ در کرانه باختری روداردن را غارت کردند # بیروت - ایرنا 30/10/73 برابر با20 ژانویه 1995 نظامیان رژیم صهیونیستی نیمه شب گذشته به مسجد شهرک / قباطیا/ از توابع شهر / جنین/ در کرانه باختری رود اردن یورش برده وبخشی از امکانات مسجدرا به غارت بردند گزارش رسیده از فلسطین اشغالی حاکیست صهیونیستهاپس از هتک حرمت مسجدوسایل داخل ان را بهم ریخته و تعدادی قران و کتابهای موجوددرمسجد رانیز پاره کردند رادیو رژیم صهیونیستی صبح روز/ جمعه/ با اعتراف به این حمله ادعاکرداین عمل به منظور جمع آوری اعلامیه های ضد اسراییلی حماس صورت گرفته است 0 صهیونیستها تاکنون بارها به مساجد فلسطین حمله برده و ضمن ضرب وشتم نماز گزاران / وسایل داخل مساجد را از بین برده اند.
دررمضان سال گذشته نیز صهیونیستها به حرم ابراهیمی در شهر الخلیل حمله کردند وگروهی ازنمازگزاران را به شهادت رساندند