یک روزنامه ایتالیایی :زنان هنرپیشه مصری سینمای مبتذل رابه احترام اسلام رهامی کنند 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 رم - ایرنا 30/10/73 برابر با20 ژانویه 1995 یک روزنامه ایتالیایی نوشت بسیاری از زنان هنرپیشه مصری تحت تاثیرموج اسلام گرایی در این کشور کار خود را رها کرده اند.
روزنامه کوریره دلا سراروز چهارشنبه طی مقاله ای نوشت تاثیر موج اسلام خواهی مردم مصربر سینمای مبتذ ل این کشورباعث شده است که زنان هنرپیشه به احترام اسلام و ارزش های ان شغل خود را رهاکنند.
کوریره در مقاله خود می افزاید هنر پیشه های زیادی در مصر به اسلام روی اورده اند و پاره ای از انان برای همیشه شغل خود را ترک کرده وعده ای نیز با رعایت حجاب در نقش های معدودی که به متانت زن ها صدمه ای نمی زندوبا اصول اسلامی منافات ندارد ایفای نقش می کنند.