یک مقام بهداشتی :ایران درزمره کشورهای موفق جهان درزمینه کنترل جمعیت قرارگرفته است # بوشهر- ایرنا15/10/73 برابر با 5 ژانویه 1995 ایران درکناراندونزی / پرو/ زامبیا وبنگلادش ازسوی سازمانهای بین المللی به عنوان موفقترین کشورهای جهان طی چند سال اخیردرزمینه تنظیم خانواده وکنترل جمعیت معرفی شده اند.
مدیرکل تغذیه بهداشت وتنظیم خانواده ایران با اعلام این مطلب گفت رشد جمعیت ایران در سال 68 معادل 2/3 دهم درصدبودکه این رقم تاپایان برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادی س اجتماعی وفرهنگی ایران به 8/1 دهم درصد کاهش یافته است .
صمداسدپورحمایت دولت ازطرح بهداشت وتنظیم خانواده و تبلیغات وسیع روحانیت در اجرای برنامه تنظیم وکنترل خانواده راازجمله عوامل موفقیت این طرح ذکر کرد0 وی گفت در این مورداعتبارات تخصیص یافته دولت به این طرح ازیک میلیاردودویست میلیون ریال در سال 68 به 20 میلیاردو 460 میلیون ریال در پایان برنامه اول افزایش یافته است 0 اسدپور افزود به رغم همه تلاشهارشد جمعیت ایران سریعتراز محورهای توسعه اقتصادی س اجتماعی وفرهنگی کشور است 0 وی عدم برنامه ریزی در زمینه کنترل جمعیت طی سالهای 55 تا 70 رایکی از معصلات اتی ذکر کرد وگفت طی این سالها 26 میلیون نفربه جمعیت ایران اصافه شده است 0 وی گفت موالیداین سالهاکه اکنون درسن باروری هستند درده تابیست سال اینده افزایش ناگهانی جمعیت رابه ایران تحمیل خواهد کرد0 اسدپور افزود جمعیت ایران در طول 38 سال دوبرابرمی شود واگر برنامه های حمایتی دولت و جلب مشارکت مردم و ارگانها بصورت همه جانبه ادامه یابد ظرف 30 سال اینده به رشد جمعیت درسطح جانشینی دست خواهیم یافت 0