وزارت امنیت اذربایجان و سازمان صدجاسوسی روسیه همکاری می کنند # باکو - ایرنا 10/10/73 برابر با31 دسامبر1994 وزارت امنیت جمهوری اذربایجان و سازمان صدجاسوسی روسیه درمورد مبارزه مشترک باعملیاتی که منافع ملی دوکشوررابه خطرمی اندازدبه توافق رسیدند0 این توافق درگفتگوی تلفنی نامیک عباس او سرپرست موقت وزارت امنیت ملی جمهوری اذربایجان باژنرال اناتولی سپانو معاون سازمان صدجاسوسی روسیه حاصل شد0 دراین گفتگوطرفین تاکیدکردندکه هیچگونه گزارشی پیرامون انتقال نیرو وسلاح ازراههای زمینی ویاهوایی جمهوری اذربایجان به چچنستان دردست نیست 0 رادیوباکوروزشنبه به استناداطلاعیه وزارت امنیت جمهوری اذربایجان تاکیدکردکه درادامه این توافق اولین دیداربین فرمانده نیروهای مرزبانی جمهوری اذربایجان بافرمانده نیروهای مرزبانی روسیه درقفقازروزپنجشنبه درپایگاه نظامی/ یالاما/ی جمهوری اذربایجان انجام شد0 دراین دیدار طرفین امادگی خودرابرای همکاری دوجانبه درحفاظت ازمرزهای مشترک دوکشوراعلام کردند0 دوطرف همچنین برعدم مشاهده هرگونه اقدامی درجهت ارسال سلاح ونیرواز جمهوری اذربایجان به چچنستان تاکیدکردند0 وزارت امنیت جمهوری اذربایجان اخبارمنتشره درمطبوعات روسیه مبنی برارسال نیرووسلاح ازاسمان وراههای زمینی جمهوری اذربایجان به چچنستان راساخته وپرداخته دشمنان جمهوری اذربایجان دانست 0