حزب اسلامی افغانستان کشته شدن یکی ازفرماندهان خودراتکذیب کرد # تهران - ایرنا 21/8/73 برابر با12نوامبر 1994 ابوذرپیرزاده سخنگو ونماینده حزب اسلامی حکمتیاردرتهران روزشنبه باصدوربیانیه ای گزارش برخی منابع خبری دراسلام ابادمبنی برکشته شدن /سرکاتب /یکی ازفرماندهان این حزب دردرگیری استان قندهارراتکذیب کرد.
دراین بیانیه امده است حمله اواخرهفته گذشته //گروه طالبان //به قرارگاه سرکاتب باشکست مواجه شدو60 نفرازانان کشته ،40 نفرزخمی و یکصد نفر اسیرشدند.