یکی از شدیدترین درگیری ها میان گروههای رقیب در غرب کابل تا نیمه شب دیشب ادامه داشت # کابل- ایرنا 14/8/73 برابر با5 نوامبر 1994 درگیری های روزجمعه درغرب کابل که یکی ازشدیدترین درگیریهادرپنجاه روزگذشته بوده است تاساعت 22 ادامه داشت .
باوجودانکه هریک ازطرفین درگیری مدعی شدندتلفات وخسارات سنگینی به طرف مقابل درطول روزجمعه وارداورده اندامابه نظرمی رسدتغییرقابل توجه ای درمواصع دوطرف صورت نگرفته است .
درجریان این نبردهاهواپیماهای دولت افغانستان واردصحنه شده ومواصع مخالفین دولت رابمباران کردند.
اخباررسیده ازشمال کابل نیزحاکی است یک اتش بس میان نیروهای درگیر درمنطقه /کوه دامن /و/شکردره /درشمال کابل برقرارشده است .
جنک میان تعدادی ازفرماندهان این منطقه وقوای /شورای نظار/روز چهارشنبه گذشته اغازشده بود.