شرکت پلی اکریل اصفهان ازواردات مواد اولیه الیاف پلی استر بی نیازشد # اصفهان - ایرنا- 14/7/73 برابر با 6 اکتبر 1994 شرکت پلی اکریل ایران،بابهره گیری ازتولیدات واحدتولیدی گلایکول پتروشیمی اراک وکارخانه دی/ام/ تی اصفهان، از واردات مواد اولیه الیاف پلی استر بی نیازشد0 مهندس محمود کسائیان مدیرعامل پلی اکریل ایران روز پنجشنبه گفت باامکانات فراهم شده،میزان تولید الیاف پلی استر،بدون واردات مواداولیه،55 هزارتن درسال یعنی درحدظرفیت اسمی است .
مدیر عامل شرکت پلی اکریل ایران گفت امسال هفت هزارو700 تن الیاف اکریلیک نیز،در این شرکت تولید شده که معادل 70 درصد ظرفیت تولید است .
مهندس کسائیان گفت درسال جاری دو هزارو 500 تن ازتولیدات نخ والیاف پلی استر تولیدشده درشرکت پلی اکریل ،به کشورهای ترکیه پاکستان س یمن س مصرو چین صادر که به لحاظ کیفیت خوب تولید،با استقبال خریداران مواجه شد0 وی گفت ازاین پس ،بجای صادرات مستقم نخ و الیاف مصنوعی ،شرکت پلی اکریل ، با کارخانه های نساجی در زمینه صادرات محصولاتشان مشارکت خواهد کرد0 شرکت پلی اکریل ایران ،تنهاواحد تولیدکننده نح والیاف پلی استر والیاف و تاپس اکریلیک موردنیاز صنعت نساجی ایران است که ازسال 1357 فعالیت خود را دراصفهان اغاز کرده است 0 این واحد،در حال حاصر تامین کننده 46 درصد الیاف مصنوعی مورد نیاز 480 واحد نساجی کشور است .