نیروهای امنیتی وپلیس عربستان برای مقابله باتشنج داخلی در این کشور به حال اماده باش درامدند # مسقط - ایرنا13/7/73 برابر با5 اکتبر 1994 یکی ازفرماندهان پلیس سعودی اعلام کردکلیه نیروهای امنیتی وپلیسی این کشورجهت مقابله باهرگونه تشنج داخلی دراماده باش صددرصدبسرمی برند.
بدنبال شدت گرفتن بحران های سیاسی واقتصادی درعربستان ،بروزبرخی تشنجات وحرکت های اعتراص امیزمردمی درهفته های اخیردراین کشورگزارش شده است /0 این فرمانده پلیس سعودی گفت ..به کلیه نیروهای امنیتی وپلیس این کشور ابلاغ شده است که برای حفظ ارامش وامنیت ،باخشونت تمام درمقابل هر حرکت اعتراص امیزی ایستادگی کنند.
برخی ازمسافران که درهفته های اخیرازعربستان بازگشته اندمی گویندکه شاهدحصورگسترده نیروهای امنیتی وپلیس درخیابان های شهرهای عربستان بوده اند.
اعتراصات مردم عربستان که کاملاجدی وپردامنه گزارش شده است کلیه سیاستهای رژیم ال سعودرادربرمی گیرد.
اخیراجمع کثیری ازروشنفکران واساتیددانشگاه های عربستان که به امریکاواروپاگریخته اندباصدوربیانیه مشترکی خواستاراصلاحات بنیادی سیاسی واقتصادی درعربستان شده اند.
افرادیادشده دربیانیه خودمفاسدمالی واخلاقی خاندان ال سعودرابه شدت موردانتقاد قرارداده و ازانان به عنوان گروه غارتگراموال عمومی وثروت های مردم عربستان یادکرده اند.
درحالی که عربستان باشدیدترین بحران اقتصادی طی چنددهه اخیرمواجه شده وبه شدت به موسسات وبانک های بین المللی مقروص شده است ،خاندان ال سعود درحال انتقال ثروت های چندمیلیاردی خودبه بانک های اروپایی وامریکایی هستند.