نماینده اتحادیه اروپا برای اداره امورموستارموردحمله قرارگرفت # تهران - ایرنا 20/06/73 .سیاسی. تلکس 137 اتحادیه اروپا بوسنی سارایوو حمله موستار آ اف پ ........................................