حمایت وزیران خارجه اتحادیه اروپاازطرح کاهش تحریم یوگسلاوی اروپا # تهران - ایرنا 20/06/73 .سیاسی. تلکس 18 وزیران خارجه اتحادیه اروپا دیروز شنبه پشتیبانی خود راازطرح کاهش مشروط تحریم سازمان ملل برضد یوگسلاوی سابق ابراز داشتند.
........................................
،اتحادیه،اروپا،سازمان،ملل،بوسنی،حمایت،صربستان،مونته،نیگرو،رویتر، ،بانسین،بالتیک،