رهبران کنگره آمریکا خواستارلغو تحریمهای اقتصادی علیه کوباشدند # تهران - ایرنا 18/06/73 .سیاسی. تلکس 43 رهبران کنگره آمریکا دیروز ضمن تقاضای پایان گرفتن تحریمهای 33 ساله علیه کوبا گفتند: هیچگونه تهدید امنیتی از سوی دولت هاوانا برای آمریکا وجود ندارد.
........................................
،رهبران،کنگره،آمریکا،لغو،تحریم،اقتصادی،کوبا،ای،پی،واشنگتن،پست،