اعتراف جاسوس آلمانی به جاسوسی علیه ایران برای عراق وآمریکا # بن - ایرنا 12/05/73 .سیاسی. تلکس 155 هلموت شیمکوس جاسوس آلمانی که سالهای سال درایران برای عراق وآمریکا جاسوسی می کرد وبه تازگی آزاد شده به جاسوسی برای کشورهای مذکور اعتراف کرد.
........................................
،آلمان،جاسوسی،اعتراف،شیمکوس،،ایران،عراق،آمریکا،فرانکفورتر،المگاینه،