آسیاازاولویتهای سیاست خارجی اتریش درهمه زمینه هابرخورداراست # وین - ایرنا 11/05/73 .سیاسی. تلکس 244 الویس موک وزیر امور خارجه اتریش تهاجم سیاسی واقتصادی اتریش درکشورهای آسیایی راازاولویتهای سیاست خارجی کشورمتبوع خود توصیف کرد.
........................................
،اتریش،،آسیا،سمینار،بین،المللی،دیپلماتها،وزیر،امور،خارجه،