ژاپن تهدیدکردگفتگوهای تجاری باآمریکا رابه حال تعلیق درمی آورد # تهران - ایرنا 11/05/73 .سیاسی. تلکس 216 ژاپن تهدید کرد در صورتی که واشنگتن اقدام به اعمال مجازاتهای تجاری علیه توکیو کند; مذاکره با این کشور را قطع می کند.
........................................
،ژاپن،آمریکا،مذاکرات،تجاری،اقتصاد،آ،اف،پ،