دولت الجزایر ازسوی جبهه نجات اسلامی به نقض حقوق بشر متهم شد # تهران - ایرنا 11/05/73 .سیاسی. تلکس 199 جبهه نجات اسلامی الجزایر در بیانیه ای از سازمانهای بین المللی خواست رژیم الجزایر رابرای متوقف کردن نقض حقوق بشر دراین کشور تحت فشار قرار دهند.
........................................
،الجزایر،جبهه،نجات،اسلامی،نقض،،حقوق،بشر،بیانیه،