موضع گیری رهبران وگروههای لبنانی در قبال انفجار بوئنوس آیرس # بیروت - ایرنا 31/04/73 .سیاسی. تلکس 81 رهبران و گروههای لبنانی با رداتهامات اسرائیل مبنی بر دست داشتن ایران و حزب الله لبنان در انفجار بوئنوس آیرس باردیگر ازایران حمایت کردند.
........................................
،لبنان،اسرائیل،انفجار،مقر،صهیونیستها،بوئنوس،،آیرس،،آرژانتین،ایران، ،رهبران،سیاسی،و،گروههای،اسلامی،