امارات متحده عربی 5میلیارددلاردرصنعت نفت سرمایه گذاری کرد # تهران - ایرنا 31/04/73 .اقتصادی. تلکس 4 اق امارات متحده عربی به منظور افزایش ظرفیت تولید نفت خام از سال 1991 تاکنون حدود 5میلیارد دلار در صنعت نفت خود سرمایه گذاری کرده است.
........................................
،امارات،متحده،عربی،افزایش،،ظرفیت،تولید،اقتصاد،نفت،آ،اف،پ،ابوظبی،