عدم مخالفت سوسیالیست های ژاپن با نیروهای دفاعی این کشور # تهران - ایرنا 29/04/73 .سیاسی. تلکس 106 سوسیالیستهای ژاپنی از ممانعت خود درمورد تعداد نیروهای دفاعی این کشور دست برداشته و دیگر آن را مغایر با قانون اساسی ژاپن نمی دانند.
........................................
،ژاپن،حزب،سوسیال،دمکرات،احزاب،تومیچی،مورایاما،نخست،وزیر،نیروهای،دفاعی، ،نظامی،قانون،اساسی،د،پ،آ،توکیو،