سیا: سه محموله تسلیحاتی از مالزی به بوسنی ارسال شده است # تهران - ایرنا 28/04/73 .نظامی. تلکس 223 به ادعای منابع اطلاعاتی جاسوسی پنتاگون اخیرا ارسال سه محموله تسلیحاتی از مالزی به بوسنی مورد شناسایی قرار گرفته است.
........................................
،سازمانهای،اطلاعاتی،آمریکا،محموله،تسلیحاتی،مالزی،بوسنی،واشنگتن،تایمز، ،گزارش،،ویژه،