فارغالتحصیلی اولین دوره فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی # تهران - ایرنا 28/04/73 .اجتماعی. تلکس 204 مراسم فارغالتحصیلی چهل و ششمین دوره دانشکده علوم انتظامی واولین دوره فرماندهی وستاد نیروهای انتظامی امروز با حضور رفسنجانی رئیس جمهور برگزار شد.
........................................
،ایران،دانشکده،علوم،انتظامی،فرماندهی،و،ستاد،نیروی،انتظامی،رئیس،،جمهور، ،1054دانشکده،علوم،انتظامی،،52،دانشجوی،دافوس،،