اطلاعیه قوه قضائیه درباره اظهارات ضد و نقیض جاسوس آلمانی # تهران - ایرنا 27/04/73 .سیاسی. تلکس 98 قوه قضائیه امروز دوشنبه باصدور اطلاعیه ای اظهارات ضدونقیض هلموت شیمکوس جاسوس آلمانی آزاد شده را رد کرد.
........................................
،ایران،آلمان،هلموت،شیموکس،،جاسوس،،قوه،قضائیه،اطلاعیه،