اختصاص9میلیاردریال تسهیلات اعتباری امسال به تعاونیهای مصرف کارمندی # تهران - ایرنا 26/04/73 .اقتصادی. تلکس 40 اق وزیر تعاون:9میلیاردریال ازمحل تبصره 8 قانون بودجه امسال برای تعاونیهای کارمندی در نظر گرفته شده است که 3میلیارد ریال آن به استان تهران تعلق دارد.
........................................
،ایران،وزیر،تعاون،شافعی،سمینار،تعاونیهای،مصرف،کارکنان،دولت،اعتبار،9، ،میلیارد،ریال،اقتصاد،تبصره،8،قانون،بودجه،