روسای جمهوری ترکیه ; کرواسی و بوسنی درباره طرحتقسیم گفتگوکردند # تهران - ایرنا 26/04/73 .سیاسی. تلکس 126 روسای جمهور ترکیه ; کرواسی و بوسنی و هرزگوین امروز در بندر بریونی در شمال کرواسی با یکدیگر دیدار و درباره تازه ترین طرح تقسیم بوسنی گفتگو کردند.
........................................
،ترکیه،کرواسی،بوسنی،و،هرزگوین،طرح،تقسیم،گفتگو،د،پ،آ،زاگرب،