مزارع برنج هند سالانه 4 میلیون تن گاز متان تولید می کنند # دهلی نو - ایرنا 25/04/73 .علمی. تلکس 23 مزارع برنج هند سالانه 4 میلیون تن گاز متان که به گفته دانشمندان درجه حرارت زمین را افزایش می دهد تولید می کنند.
........................................
،تولید،گاز،متان،مزارع،برنج،هند،پی،تی،آی،