ستاره شناسان تصادم شهاب با سیاره مشتری رارویت خواهندکرد # تهران - ایرنا 25/04/73 .علمی. تلکس 36 از16تا22ژوئیه نزدیک به 20 میلیون قطعه از ستاره دنباله دار شومیکر لوی 9 با سطح مشتری برخورد خواهد کرد.
........................................
،علمی،نجوم،فضا،سیاره،مشتری،ستاره،شومیکر،لوی،9،تصادم،واشنگت ن،پست،سرعت، ،125،هزار،مایل،در،ساعت،