مصاحبه با تیمسار سرتیپ سیف اللهی فرمانده نیروی انتظامی # تهران - ایرنا 25/04/73 .اجتماعی. جمهوری 4379 مصاحبه با تیمسار سرتیپ سیف اللهی فرمانده نیروی انتظامی بمناسبت هفته نیروی انتظامی ........................................
،ایران،مصاحبه،فرمانده،نیروی،انتظامی،سیف،اللهی،وزیر،کشور،بشارتی،مجله، ،نگهبان،تیمسار،نقدی،فرمانده،حفاظت،اطلاعات،ناجا،