ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل از هجوم آوارگان رواندایی # نیویورک - ایرنا 24/04/73 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 16 دبیرکل سازمان ملل باابرازنگرانی ازسیل جدید آوارگان رواندایی به سمت کشورهای همسایه درحرکت هستند را بی سابقه ترین بحران بشری درتاریخ آفریقا توصیف کرد.
........................................
،پطروس،،غالی،دبیرکل،سازمان،ملل،آوارگان،رواندا،بحران،سیاسی،درگیری،