تصویب 2 میلیارددلار بودجه مقدماتی برای ایجاد پایگاه فضایی # تهران - ایرنا 24/04/73 .سیاسی. تلکس 122 کمیته بودجه سنای آمریکا مبلغ 2 میلیارد و یکصد میلیون دلار بودجه مقدماتی ایجاد پایگاه فضایی آلفا را تصویب کرد.
........................................
،پایگاه،فضایی،آلفا،آمریکا،علمی،دفتر،روابط،عمومی،کمیته،بودجه،سنا،تصویب،