نیروی انتظامی درتامین امنیت به موفقیت قابل قبولی دست یافته است # تهران - ایرنا 23/04/73 .اجتماعی. تلکس 108 وزیر کشور هفته نیروی انتظامی را به پرسنل این نیرو تبریک گفت و افزودنیروی انتظامی در ایجاد و تامین امنیت به موفقیت قابل قبولی دریکسال دست یافته است.
........................................
،ایران،وزارت،کشور،بشارتی،هفته،نیروی،انتظامی،امنیت،