هشدار رهبران کاتولیک آمریکا به دولت کلینتون درموردسقط جنین # نیویورک - ایرنا 22/04/73 .سیاسی. تلکس 285 رهبران کاتولیک آمریکا هشدار داده اند درمخالفت با گنجانده شدن حق سقط جنین درطرح بیمه درمانی همگانی دولت کلینتون دست به مبارزه گسترده ای خواهند زد.
........................................
،رهبران،کاتولیک،آمریکا،کنگره،کلینتون،سقط،جنین،هلن،الواره،سخنگوی، ،کنفرانس،،ملی،اسقفهای،کاتولیک،