دستگاههای آبکاری القایی وجعبه دنده سرچاهی درتبریز طراحی وساخته شد # تبریز - ایرنا 22/04/73 .اقتصادی. تلکس 112 نوعی دستگاه آبکاری القایی فلزات و یک نوع جعبه دنده سرچاهی باتوان انتقال 200 اسب بخار در تبریز طراحی و ساخته شد.
........................................
،ایران،آذربایجان،شرقی،مدیرکل،صنایع،سنگین،محمد،فروغی،طراحی،و،ساخت، ،دستگاه،آبکاری،القایی،فلزات،و،یک،نوع،جعبه،دنده،تبریز،