دولت سودان تقاضای آمریکا رابرای برقراری یک آتش بس رد کرد # تهران - ایرنا 21/04/73 .سیاسی. تلکس 178 دولت سودان تقاضای آمریکا را برای برقراری یک آتش بس فوری در جنک 11 ساله این کشور رد کرده است.
........................................
،سودان،آمریکا،آتش،،بس،،جنک،جنوب،د،پ،آ،