گروه مینسک و روسیه از ادامه آتش بس در قره باغ حمایت کردند # باکو - ایرنا 4/04/73 .سیاسی. تلکس 208 کنفرانس امنیت وهمکاری دراروپا/مینسک/ وروسیه طی نامه ای به علی اف رئیس جمهور آذربایجان ازادامه آتش بس درمناقشه قره باغ پشتیبانی کردند.
........................................
،گروه،مینسک،روسیه،قره باغ،کنفرانس،،امنیت،وهمکاری،جمهوری،آذربایجان، ،ارمنستان،توران،