رد ادعای دولت آمریکا در مورد دارایی های ایران در آن کشور # تهران - ایرنا 4/04/73 .سیاسی. تلکس 121 ایران ادعای دولت آمریکامبنی براینکه ایران درآمریکا دارائی هایی که قابل آزاد شدن باشد ندارد گفت ایران دارای اموال نظامی غیرنظامی وغیردیپلماتیک درآمریکاست ........................................
،ایران،آمریکا،اموال،نظامی،غیرنظامی،غیردیپلماتیک،معاون،وزارت،امور، ،خارجه،آمریکا،