اظهارنظر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا درموردمذاکره باکره # نیویورک - ایرنا 3/04/73 .سیاسی.نظامی. تلکس 7 در دور آینده مذاکرات آمریکا و کره شمالی آنچه که انتقال موشک از کره شمالی به ایران عنوان می کنند از موارد مورد بحث خواهد بود.
........................................
،آمریکا،کره،شمالی،مذاکرات،موشک،ایران،نظامی،تسلیحات،مایک،مک،کوری،