بازدید از ایران حقایق را برای افراد ناآگاه روشن می سازد # دهلی نو - ایرنا 3/04/73 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 107 به نوشته هفته نامه بلیتز چاپ هند; هر شخص عاقل و بی طرف که ازایران بازدید کرده باشد نمی تواند تبلیغات منفی غرب درمورد شخصیت امام خمینی راتصدیق نماید.
........................................
،ایران،هند،هفته،نامه،بلیتز،،سود،هیندرا،کولکارنی،روزنامه نگار،امام، ،خمینی،/ره/،