تشکیل یک شورای محدود درمورد رواندا درریاست جمهوری فرانسه # تهران - ایرنا 1/04/73 .سیاسی. تلکس 159 دریک شورای محدود که امروز چهارشنبه در مقر ریاست جمهوری فرانسه تشکیل شداوضاع رواندادرراس مذاکرات اعضا شورا با میتران رئیس جمهوری قرار داشت .
........................................
،فرانسه،مذاکرات،رواندا،آ،اف،پ،پاریس،،ادوار،بالادور،آلن،ژوپه،وزیر،امور، ،خارجه،