یک روزنامه ترکیه: آمریکا خواهان بسته شدن مرزهای گمرکی بین ترکیه و ایران است # انکارا-ایرنا 29 اسفند 1374 برابر با 19 مارس 1996 یک روزنامه ترکیه نوشت انتظار می رود مقامات آمریکائی در جریان سفر هفته اینده سلیمان دمیرل رئیس جمهور ترکیه به آمریکا خواستار تعطیل شدن فعالیت مرزهای گمرکی بین ترکیه و ایران شوند0 روزنامه ینی یوزییل در شماره روز سه شنبه خود نوشت آمریکا در راستای سیاست منزوی کردن و قطع ارتباط ایران با غرب چنین درخواستی را مطرح خواهد کرد0 ینی یوزییل نوشت بیل کلینتون در نظر دارد در فعالیتهای تبلیغاتی خود برای انتخابات ریاست جمهوری سال اینده از موضوع ایران استفاده کند0 این روزنامه به بی اثر بودن سیاست آمریکادر خصوص افزایش تحریم اقتصادی بین المللی علیه ایران اشاره کرده ومی افزاید: بدین دلیل مقامات آمریکائی در دیدار با دمیرل با دیپلماسی اشکار و یا پنهان از وی خواهند خواست تا مرز ایران را ببندد0 ینی یوزییل می افزاید آمریکا در قبال ضرر ناشی از بسته شدن مرز ایران به ترکیه قول انعطاف در خصوص مسئله بازگشائی خط لوله نفتی عراق به ترکیه و انجام تجارت مرزی ترکیه با عراق راخواهد داد.
دمیرل قرار است 7 تا10 فرودین ماه ای نده / 26 الی 30 مارس /یک سفر رسمی به آمریکا انجام دهد0