انتقاد افکار عمومی آمریکا از نحوه پوشش خبری تلویزیون این کشور درجریا مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری # نیویورک -ایرنا 24 اسفند 1374 برابر با 14 مارس 1996 تبلیغات گسترده وبی محتوای رسانه های گروهی آمریکا درمورد مبارزات انتخابات ریاست جمهوری دراین کشور با انتقادهای شدید افکار عمومی آمریکا روبرو شده است .
بسیاری از مردم آمریکا عقیده دارند که خبرنگاران سیاسی رسانه ها بجای پرداختن به خط مشی وبرنامه های سیاسی نامزدهای ریاست جمهوی تنهابه پیروزی وشکست انها اهمیت می دهند واین امر مبارزات انتخاباتی رابه مسابقه اسب دوانی تبدیل کرده است .
مرکز رسانه ها وامور همگانی درآمریکا درگزارشی که روز چهارشنبه در روزنامه یواس ای تودی به چاپ رسید بااشاره به مبارزات مقدماتی نامزدهای جمهوریخواه درایالات بزرک آمریکا اعلام کرد که درجریان این مبارزات اکثر گزارشهای منتشر شده شبیه گزارشهای مربوط به مسابقات اسب دوانی بود.
رقابت نامزدهای جمهوریخواه برای ارزیابی میزان محبوبیت وشانس خود برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 1996 از اوایل سال نوی میلادی در نیوهمپشایر اغاز شد.
به گفته این مرکز که برفعالیت شبکه های تلویزیونی مهم ازجمله "ای تی ای " سی بی اس " و" ان بی سی " نظارت دارد بیش از نیمی از گزارشهای منتشر شده درمورد رقابت نامزدهای جمهوریخواه تنهابه پیروزی وشکست انها اختصاص داشت و دراین گزارشها اشاره چندانی به پیشنهادهای سیاسی نامزدها نشده است .
ارایه گزارشهایی شبیه به مسابقات اسب دوانی درجریان رقابت نامزدهای حزب جمهوریخواه سه برابر نسبت به مبارزات انتخاباتی سال 1992 میلادی افزایش یافته است .
مرکز رسانه های و امور همگانی آمریکا اگاهی کامل افکار عمومی این کشور را از برنامه های سیاسی واقتصادی نامزدها پیش از رای وانتخابات انها ضروری دانسته است .