یک منتقد مسلمان سوئیسی: دنیاشاهد افول آمریکاو صهیونیسم ورشداسلام است # تهران -ایرنا 20 اسفند 1374 برابر با 10 مارس 1996 یک خبرنگار و منتقد مسلمان سوئیسی بااشاره به رشد روز افزون بیداری اسلامی در سراسر جهان گفت.. پس از فروپاشی شوروی سابق دنیا شاهد افول قدرت آمریکا وصهیونیسم و صعود تدریجی اسلام است.
"احمدهوبر" روز یکشنبه درگفتگو مطبوعاتی دردفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امورخارجه ایران افزود..امروزه مسلمانان قویتر از انچه خیلی ها فکر می کنند هستند و به همین دلیل آمریکا و صهیونیسم تمامی توان خویش رابرای مقابله باان قدرت عظیم بسیج کرده اند.
وی گفت.. آمریکا اکنون در درمناطق مختلف جهان تهدیدهای برای خود متصور است که بیشترین ان ناشی از حرکت و خیزش اسلامی است که حتی در داخل آمریکادر حال صعود است.
هوبر در پاسخ به این سوال که چرا آمریکاو صهیونیسم نسبت به اسلام در ستیزند گفت..هدف آمریکاو صهیونیسم " مادیت " است و برای رسیدن به هدف مادی خویش تمامی معیارهای انسانی را زیر پا می گذارند و این ریشه تضاد انها بااسلامی که ظلم ستیز است .
وی افزود.. به همین دلیل آمریکا و صهیونیسم برای کوبیدن ایران اسلامی ان را به حمایت از تروریسم متهم می کنند درحالی که همگان می دانند مسلمانان خود به خود ازجمهوری اسلامی ایران الهام می گیرند و نیازی وجود ندارد تاتهران به حرکتهای اسلامی کمک مالی کند.
این مسلمان سوئیسی افزود..آمریکا و صهیونیستها سعی دارند جمهوری اسلای ایران را نابود کنند ولی اقدام انها عقیم خواهد ماند چون ایران دارای قدرت زیاد و موقعیت بسیار مهم است.