بارهروان امیرالمومنین ( ع ) درسالروزپیروزی انقلاب اسلامی ( کرمان ) # کرمان - ایرنا 22 بهمن ماه 74 برابر با 11 فوریه 1996 مردم کرمان / جنوب ایران / روزیکشنبه درسالروزشهادت مولای متقیان ویوم الله 22بهمن در یک راهپیمائی گسترده بارهبرانقلاب تجدیدبیعت کردند.
دراین راهپیمائی مردم کرمان باشعارهای کوبنده مرک برآمریکا مرک براسرائیل مراتب تنفروانزجارخودراازاستکبارجهانی به سرکردگی آمریکااعلام داشتند.
درپایان اجتماع بزرک مردم کرمان که درمسجدجامع این شهر باحضورنماینده ولی فقیه وامام جمعه کرمان / استانارکرمان روحانیون مقامات محلی خانواده های شهداایثارگران وجانبازان بازاریان دانشگاهیان فرهنگیان کارگران دانش اموزان کارگنان دولت واقشارمردم برگزارشدقطعنامه راهپیمائی در10ماده قرائت شدکه موردتائیدقرارگرفت.
نظیراین راهپیمائی درشهرهای رفسنجان سیرجان شهربابک بم بافت/ جیرفت زرند کهنوج وبردسیرنیزبرگزارشد.