جمعیت مسلمانان جهان تاسال 2000 به 5/1 میلیارد نفرخواهد رسید # ابوظبی - ایرنا دوم بهمن ماه 74 برابر با 22 ژانویه 1996 سازمان کنفرانس اسلامی روزدوشنبه طی گزارشی اعلام کردجمعیت مسلمانان جهان تا سال 2000 به یک میلیارد و 500 میلیون نفرخواهدرسید.
این سازمان افزودحدود 400 میلیون مسلمان به صورت اقلیت های دینی در کشورهایی که عضو سازمان کنفرانس اسلامی نیستند به سرمی برند.
جمعیت کل جهان هم اکنون 6 میلیارد و 100 میلیون نفر می باشد.
بر اساس این گزارش تعداد مسلمانان قاره آسیاحدود 892 میلیون نفر تخمین زده شده است که 641 میلیون نفر آنان درکشورهای عضوسازمان کنفرانس اسلامی زندگی می کنند.
جمعیت قاره اسیا در سال 1991 حدود3 میلیارد و 233 میلیون نفر اعلام شده بود.
سازمان کنفرانس اسلامی اضافه کرد 316 میلیون مسلمان درقاره آفریقا بسر می برند که 272 میلیون تن آنان در کشورهای غیرعضواین سازمان زندگی می کنند.
جمعیت قاره آفریقا درحال حاضر بالغ بر 652 میلیون نفر است.
برپایه این گزارش جمعیت اقلیت های مسلمان درقاره اروپاحدود 66 میلیون نفر اعلام شده است که 9 درصد کل جمعیت این قاره راتشکیل می دهند.
جمعیت قاره اروپانیز هم اکنون 732 میلیون نفر می باشد.
برپایه گزارش مزبور تعداد مسلمانان درآمریکاواسترالیا به 13 میلیون نفر بالغ شده است.