فشارها و انتقادهای داخلی علیه رهبران سیاسی و نظامی صربهای بوسنی افزایش یافته است # نیویورک - ایرنا 15/10/74 برابر با پنجم ژانویه 1996 محبوبیت " رادوان کارادزیچ " رهبر صربهای بوسنی هرزگوین در بین هموطنان صرب خود بشدت کاهش یافته و از هم اکنون تلاشهایی برای کنار زدن وی از قدرت و حتی محاکمه اش در لاهه و یا در داخل بوسنی در حال شکل گرفتن است.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه در گزارشی از مبدا " بانیالوکا" در شمال غربی بوسنی هرزگوین این مساله را عنوان کرده و می نویسد: روشنفکران و رهبران سیاسی جامعه یک میلیون نفره صرب بوسنی هرزگوین حرکت جدیدی را برای تقبیح جنک چهار ساله این کشور ومعرفی " کارادزیچ " و "میلادیچ " ( رهبران سیاسی و نظامی صربها) به عنوان این جنک ویرانگر ، آغاز کرده اند.
دو نشریه مخالف و رادیو نظامیان صرب در شهر " بانیالوکا" از هفته گذشته حملات خود را متوجه کارادزیچ نموده و در گزارشها و مقالات خود وی را مسوول منزوی شدن صربها در سطح بین المللی ، سقوط سطح زندگی شهروندان صرب و عقب نشینی از منطقه صرب نشین سارایوو می دانند.
نیویورک تایمز در خاتمه نوشت : کارادزیچ همواره مخالفینی در سطح شهروندان " بانیالوکا" ، که پایتخت فرهنگی صربهای بوسنی هرزگوین محسوب می شود، داشته است لیکن این انتقادات در هیچ زمانی به اندازه امروز از قاطعیت و مقبولیت در سطح افکار عمومی صربها برخوردار نبوده است.