مجمع شورای همبستگی ورزش بانوان کشورهای اسلامی بکارخود پایان داد # تهران - ایرنا 6/9/74 برابر با 27 نوامبر 1995 پنجمین مجمع شورای همبستگی ورزش بانوان کشورهای اسلامی که باحضورشیخ احمدال فهدال صباح رئیس شورای المپیک اسیا ونمایندگان 17 کشورمسلمان درهتل ازادی تهران جریان داشت ، روزدوشنبه باصدور قطعنامه ای در12 ماده بکارخودپایان داد.
مواد تصویب شده دراین مجمع عبارت است از / 1 - تنظیم سندی مبنی برشناسایی شورای همبستگی ورزش بانوان کشورهای اسلامی وحمایت از فعالیتهای ورزشی زنان مسلمان از طرف سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی جهت ارسال به این سازمان 2 - اجرای کامل ائین نامه مرتبط به نحوه برگزاری مسابقات مراسم گشایش و پایانی ، مراسم حمل مشعل ، انجام مصاحبه ها، حضور درضیافتها ومجامع شورای همبستگی بانوان کشورهای اسلامی مطابق باضوابط اسلامی 3 - ضرورت همکاری هرچه بیشتر کشورهای عضوشورا جهت اشاعه فرهنک ورزش ورشد وتوسعه هرچه بیشترورزش دربین بانوان کشورهای اسلامی -4 به منظور پیشرفت امور ورزش بانوان وبرگزاری هرچه بهتر مسابقات درکشورهای اسلامی بایدبه تربیت کادرنیروی انسانی درامورفنی ، مربیگری ، وداوری فعالانه مشارکت کرد.
-5 تاسیس دانشکده تربیت بدنی زنان توسط شورای همبستگی درسال 1996 دردوشاخه تامین نیروی انسانی متخصص درسطوح کارشناسی ، کارشناسی ارشد ودکتری ونیز دوره های کوتاه مدت که درهردوشاخه از کشورهای اسلامی عضو ، بورسیه پذیر فته خواهدشد.
6 - کشورهای عضو تلاش نمایندتابامعرفی شورای همبستگی درمجامع بین المللی هرچه بیشتر سایرکشورهای اسلامی جذب شوراشوند -7 نام کمیته قوانین به کمیته فنی تغییریابد -8 کمیته فنی شورا به منظوراجرای دقیق مسابقات درچارچوب معیارهای بین المللی برکارفنی کشوربرگزارکننده مسابقات نظارت داشته باشد.
-9 هریک از کشورهای عضو سالانه مبلغ 100 دلار به عنوان حق عضویت پرداخت نمایند.
-10 به منظوررشد وتوسعه فعالیتهای ورزشی بانوان مسلمان ، کشورهای اسلامی که از بنیه مالی بهتری برخوردار هستندسایر کشورهای مسلمان راموردحمایت های مالی خودقراردهند.
-11 جهت پیگیری فعالیتهای شورا درراستای تبیین وپیشبرد اهداف شورانمایندگان کشورهای اسلامی درکمیته های پنجگانه طبق مقررات تثبت شوند.
-12 ششمین مجمع عمومی شورای همبستگی ورزش بانوان کشورهای اسلامی به پیشنهاد شیخ ال حمدال فهد الصباح ریاست شورای المپیک اسیادرنوامبر1996 درکویت برگزارخواهدشد.
دراین مجمع نمایندگان کشورهای کویت ، پاکستان ، بحرین ، بنگلادش ، مغرب ، سودان ، ترکمنستان ، مالدیو، اردن ، جمهوری اذربایجان ، مالزی ، برونئی ، سوریه ، عراق ، قرقیزستان ، اندونزی و جمهوری اسلامی ایران شرکت داشتند.