سپرده گذاران بانک بین المللی اعتبارات وتجارت خسارت های خود رادریافت می کنند # ابوظبی - ایرنا 29/8/74 برابر با 20 نوامبر 1995 یک مسول قضایی امارات روزدوشنبه اعلام کرد اقدامات مربوط به پرداخت خسارت های مالی سپرده گذاران بانک بین المللی اعتبارات وتجارت طی سه تا چهارماه آینده اغاز خواهد شد.
بانک بین المللی اعتبارات وتجارت که مرکزاصلی ان در لوگزامبورک است پنج سال پیش ورشکسته اعلام شد.
تعداد سپرده گذاران این بانک در امارات 46 هزار تن می باشند که اغلب انان شهروندان بومی اند.
تعداد سپرده گذاران بانک بین المللی اعتبارات وتجارت درجهان حدود 250 هزارتن بوده که اغلب انان از کشورهای افریقایی شرق اسیا وخاورمیانه می باشند.
" عبد العزیز سعید " مسوول قضایی امارات گفت باتوجه به اینکه چهار کارمند سابق بانک مذکور استیناف خود راپس گرفته اند انتظار می رود اقدامات مربوط به پذیر ش درخواست های حقوقی سپرده گذاران این بانک طی دسامبر اینده اغاز شود.
وی متذکرشدکه اقدامات مزبورپس ازصدورحکم نهایی ازسوی دادگاه لوگزامبورک که قرار است در29 اذرماه آینده تشکیل جلسه دهد صورت خواهد گرفت.
عبدالعزیزسعید اظهارداشت میزان تسویه های مالی مطرح شده بیش از 8/1 میلیارد دلار است که این رقم بخشی ازموافقتنامه جهانی باز پرداخت 2/2 میلیارد بدهی بانک به حساب می اید.
وی گفت سهامداران عمده بانک بین المللی اعتبارات وتجارت برخاتمه دادن فوری به این بحران تاکید دارند.
درتابستان گذشته احکام زندان بر ضدمسئولان سابق این بانک صادر شده بود و ازفوریه سال گذشته میلادی دادگاه استیناف ابوظبی درحال بررسی استیناف ارایه شده از سوی انان بود.
مبالغی که قرار است از سوی سهامداران عمده بانک درابوظبی به سپرده گذاران در امارات وکشورهای دیگر بازپرداخت شود حدود 40 در صد کل سپرده های بانک می باشد.