زمینه های مشارکت ایران در امور ساختمان و شهرسازی روسیه بررسی شد # مسکو- ایرنا 29/8/74 برابر با 20 نوامبر 1995 مهدی صفری سفیر جمهوری اسلامی ایران درمسکو روزدوشنبه دردیدار با رئیس کمیته ساختمان و معماری زمینه مشارکت مجریان امورساختمان و شهرسازی دو کشور رامورد بحث و بررسی قرارداد.
رئیس کمیته ساختمان و معماری روسیه در این دیدار بااشاره به ابراز علاقه شرکت خانه گسترایران برای انجام طرحهای ساختمانی در روسیه امادگی این کشور برای ارائه مجوزهای لازم را اعلام کرد.
ایفیم باسین همچنین بااستقبال از پیشنهادموسسات ایرانی برای شرکت در نمایشگاه دائمی مصالح ساختمانی روسیه اظهارداشت ، تولیدکنندگان مصالح ساختمانی در ایران امکان برپایی غرفه دائمی خود رادراین نمایشگاه خواهند داشت.