رژیم صهیونیستی اراضی جدید فلسطینی هارادر الخلیل غصب کرد # بیروت - ایرنا 29/8/74 برابر با 20 نوامبر 1995 اهالی روستای " بقعه" در شهر الخلیل در فلسطین اشغالی روزدوشنبه در اعتراض به غصب بخش عظیمی از زمین های کشاورزی خود توسط رژیم صهیونیستی دست به تحصن زدند .
براساس گزارش های دریافت شده ازفلسطین اشغالی، رژیم صهیونیستی به بهانه ایجاد یک راه ارتباطی بین یک شهرک صهیونیست نشین بابیت المقدس این اراضی رامصادره کرد .
طبق توافق ساف با رژیم صهیونیستی کلیه شهرکهای صهیونیست نشین در مناطق حکومت خودگردان ازطریق جاده های ویژه که از زمین های کشاورزی فلسطینی ها می گذرد به بیت المقدس وصل خواهد شد .
رژیم صهیونیستی بااجرای این طرح بیش از 550 هزار متر مربع از کشتزارهاو باغهای فلسطینی های این منطقه را نابود خواهد کرد .