معاون وزارت جهاد: پروژه های تحقیقاتی جهادسازندگی در برنامه اول 446 درصد رشد داشته است # سنندج - ایرنا 29/8/74 برابر با 20 نوامبر 1995 معاون تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی ایران اعلام کردتعدادپروژه های تحقیقاتی این وزارتخانه در طول برنامه اول توسعه با 446 در صد رشد به یکهزار پروژه افزایش یافته است.
مهندس امان پور روز دوشنبه درسنندج - غرب ایران - گفت طی این مدت تعداد ایستگاههای تحقیقاتی نیز از 30 ایستگاه به 120 ایستگاه و مراکز و موسسات تحقیقاتی از 15 به 60 مرکز تحقیقاتی رسیده است.
وی افزود هم اکنون 2 هزار و900 محقق درمقاطع کارشناسی ، دکتراودانشجو درمراکز تحقیقاتی جهادسازندگی فعالیت می کنندکه درمقایسه باسال نخست برنامه اول بیش از 2 هزار نفر افزایش نشان میدهد.
معاون تحقیقاتی وزارت جهاد سازندگی درارتباط با توان تحقیقات-ی استان کردستان گفت تعداد پروژه های تحقیقاتی این استان درطول برنامه اول توسعه از 6 پروژه به 31 وایستگاه های تحقیقاتی از یک به 9 ایستگاه افزایش یافته است.
وی افزوددرهمین مدت اعتبار بخش تحقیقات این استان نیزبا220 میلیون ریال رشدبه 320 میلیون ریال رسیده است .